அறிவியல் செயல்முறை (The scientific method)

 Introduction to the Scientific Method அறிவியல் செயல்முறை ஒரு அறிமுகம்:அறிவியல் செயல்முறை என்பது உலகில் நம்மை  சுற்றி  இருப்பவற்றை முறையாக ஆராய்ந்து விளக்கும் ஒரு  வழிமுறையாகும். பரிசோதனை என்பது அறிவியல் செயல்முறையில் ஒரு முக்கியமான செயல்பாடாகும் (method). Advertisements

அறிவியல் என்றால் என்ன ?

அறிவியல் என்றால் என்ன ? அறிவு சார்ந்த அல்லது அறிவை மேம்படுத்துகிற கல்வியே (அறிவு + இயல் ) அறிவியல் என்று கூறலாம். கேள்வி: அறிவியல் என்றால் என்ன ? அறிவு + இயல் = அறிவியல் = அறிவு பற்றிய கல்வி புவி + இயல் =    புவியியல் = புவி=பூமி பற்றிய கல்வி ஆங்கிலத்தில்.. The word science comes from the Latin “scientia,” meaning knowledge. A systematic and detailed…