அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் (INVENTIONS)

இந்தியா எங்கே இருக்கிறது என்று தேடிகண்டுபிடியுங்கள் ! A Air Brake : George Westinghouse, U.S.A. 1911. Air Conditioning : Willis Carrier, U.S.A. 1911. Airplane : engine-powered, Wilbur & Orville Wright, U.S.A., 1903. Airship : Henri Giffard, France, 1852; Ferdinand von Zeppelin, Germany, 1900. Antibiotics : Louis Pasteur, Jules-Francois Joubert, France, 1887; (discovery of penicillin) Alexander Fleming, Scotland,…