வித்தியாசமான எண்கள்-1

ஒரே மாதிரியான எண்களை கொண்ட இலக்கங்களில் 1 கொண்டு உருவாக்கும் எண்களுக்கு சிறப்பு இடமுண்டு. பின் வரும் கணக்கை பாருங்கள்:

111.111.111

இதை நீட்டிக்கொண்டே போனால் சுழல் முறையில் மீண்டும் இதே வரிசையில் விடை வருவதை காணலாம்.

Advertisements

கணித வித்தை

magic numbersஇதோ ஒரு கணித வித்தை ! இதை எப்படி செய்ய முடிகிறது என்பதை உங்களால் விளக்க இயலுமா ?

இதை உங்கள் நண்பர்கள் கூட்டத்தில் செய்து மகிழலாம்.

உங்கள் நண்பர்கள் யாரேனும் ஒருவரை ஒரு துண்டு காகிதத்தை எடுத்து மூன்று இலக்க எண்ணை எழுதச்சொல்லுங்கள்.  அந்த எண் எவ்வகையிலும் இருக்கலாம். அதாவது பூஜ்யங்கள் போன்றவற்றுடன் இருக்கலாம். அந்த எண்ணை உங்களிடம் காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Continue reading

Advertisements

கணிதப்புதிர்கள் – 1

mathSymbols

( Image courtesy:cwcboe.org)

கணிதப்புதிர்கள் – 1

1/ இரண்டு இலக்கங்களை கொண்டு எழுதகூடிய மிகச்சிறிய முழுவெண் என்ன ?

2/ பத்து இலக்கங்கள் அனைத்தையும் (0-9) உபயோகித்து 1 ஐ எழுதுங்கள்.

3/ ஐந்து 9 களைக்கொண்டு 10 ஐ எழுதுங்கள்.

4/ பத்து இலக்கங்கள் அனைத்தையும் (0-9) உபயோகித்து 100 ஐ எழுதுங்கள்

5/ ஒரே மாதிரியான ஐந்து இலக்கங்களைக் கொண்டு 100 ஐ எழுதுவதற்கு வெவ்வேறான நான்கு வழிகளை காட்டுங்கள்

6/ நான்கு 1 களை கொண்டு எழுதக்கூடிய மிகப் பெரிய எண் எது ?

பதிலை ஒப்பிட்டு பாருங்கள்:

Answers: பதில்கள் ( பெரிதாக்க படத்தின் மீது கிளிக் செய்யவும்) Continue reading

Advertisements