அறிவியல் செயல்முறை (The scientific method)

 Introduction to the Scientific Method அறிவியல் செயல்முறை ஒரு அறிமுகம்:அறிவியல் செயல்முறை என்பது உலகில் நம்மை  சுற்றி  இருப்பவற்றை முறையாக ஆராய்ந்து விளக்கும் ஒரு  வழிமுறையாகும். பரிசோதனை என்பது அறிவியல் செயல்முறையில் ஒரு முக்கியமான செயல்பாடாகும் (method).

வேதியியல் பெயர்கள்

நாம் அன்றாடம் உபயோகிக்கும் பொருட்கள் சிலவற்றின் வேதியியல் பெயர்கள்: நீர்த்த சுண்ணாம்பு  – Calcium Hydroxide பிளீச்சிங் பவுடர்      – Calcium Oxychloride காஸ்டிக் சோடா      –  Sodium Hydroxide கல் உப்பு                       –  Sodium Chloride எப்சம்                            – Magnesium…

கணனி தமிழ் சொற்கள்

absolute address————————>தனி முகவரி absolute cell address ——————>தனித்த நுண்ணறை முகவரி access ————————>அணுக்கம், அணுகல் accuracy ————————>துல்லியம் action ————————>செயல் active cell ————————>இயங்கு கலன் address modification ————————>முகவரி மாற்றம் address ————————>முகவரி addressing ————————>முகவரியிடல் album ————————>தொகுப்பு algorithm ————————> வழிமுறை algorithm ————————> நெறி முறை algorithmic language —————> நெறிப்பாட்டு மொழி alignment ————————> இசைவு allocation ————————> ஒதுக்கீடு alphabetic string ————————> எழுத்துச் சரம் alphameric ————————>…

இஸ்லாமும் அறிவியலும்

அறிவியலிற்கும் மதத்திற்கும் நடந்து கொண்டிருக்கும் கடும் சண்டையின் நடுவில் மேற்கத்திய சிந்தனை மாட்டிக் கொண்டிருக்கின்றது. மதமும் அறிவியலும் சந்திக்கும் ஒரு இடம் இருக்கின்றது என்ற உண்மையை ஏற்றுக் கொள்வது என்பது மேற்கத்திய சிந்தனையாளர்களுக்கு ஏறக்குறைய சாத்தியமற்ற ஒன்றாகும். நபி ஆதம் (அலை) அவர்கள் உண்ண தடுக்கப்பட்டிருந்த மரம் அறிவு|எனும் மரமாகும் என கிறித்தவர்களின் பைபிள் கூறுகின்றது. இதனால், அதனுடைய (கனியை) அவர் உண்ட பின் அவருக்கு முன்பு இல்லாத சில அறிவை அவர் பெற்றார். இதன் காரணமாகத்தான்…

அறிவியல் என்றால் என்ன ?

அறிவியல் என்றால் என்ன ? அறிவு சார்ந்த அல்லது அறிவை மேம்படுத்துகிற கல்வியே (அறிவு + இயல் ) அறிவியல் என்று கூறலாம். கேள்வி: அறிவியல் என்றால் என்ன ? அறிவு + இயல் = அறிவியல் = அறிவு பற்றிய கல்வி புவி + இயல் =    புவியியல் = புவி=பூமி பற்றிய கல்வி ஆங்கிலத்தில்.. The word science comes from the Latin “scientia,” meaning knowledge. A systematic and detailed…