சுருக்கக் குறியீடு ABBREVIATIONS

A ABM: Anti Ballistic Missiles ABVP: Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad AC: Alternating Current; Ashoka Chakra ACU: Asian Currency Union AD: anno Domini; in the year of Lord Christ ADB: Asian Development Bank ADC: Aide-de-Camp; Access Deficit Charge ADF: Asian Development Fund ADS: Air Defence Ship AJT: Advanced Jet Trainer Advertisements

அறிவியல் செயல்முறை (The scientific method)

 Introduction to the Scientific Method அறிவியல் செயல்முறை ஒரு அறிமுகம்:அறிவியல் செயல்முறை என்பது உலகில் நம்மை  சுற்றி  இருப்பவற்றை முறையாக ஆராய்ந்து விளக்கும் ஒரு  வழிமுறையாகும். பரிசோதனை என்பது அறிவியல் செயல்முறையில் ஒரு முக்கியமான செயல்பாடாகும் (method).

வேதியியல் பெயர்கள்

நாம் அன்றாடம் உபயோகிக்கும் பொருட்கள் சிலவற்றின் வேதியியல் பெயர்கள்: நீர்த்த சுண்ணாம்பு  – Calcium Hydroxide பிளீச்சிங் பவுடர்      – Calcium Oxychloride காஸ்டிக் சோடா      –  Sodium Hydroxide கல் உப்பு                       –  Sodium Chloride எப்சம்                            – Magnesium…