சுருக்கக் குறியீடு ABBREVIATIONS

texting-abbreviation-resized

A

ABM: Anti Ballistic Missiles
ABVP: Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad
AC: Alternating Current; Ashoka Chakra
ACU: Asian Currency Union
AD: anno Domini; in the year of Lord Christ
ADB: Asian Development Bank
ADC: Aide-de-Camp; Access Deficit Charge
ADF: Asian Development Fund
ADS: Air Defence Ship
AJT: Advanced Jet Trainer Continue reading

Advertisements

அறிவியல் செயல்முறை (The scientific method)

 Introduction to the Scientific Method அறிவியல் செயல்முறை ஒரு அறிமுகம்:experimentgirlஅறிவியல் செயல்முறை என்பது உலகில் நம்மை  சுற்றி  இருப்பவற்றை முறையாக ஆராய்ந்து விளக்கும் ஒரு  வழிமுறையாகும். பரிசோதனை என்பது அறிவியல் செயல்முறையில் ஒரு முக்கியமான செயல்பாடாகும் (method). Continue reading

வேதியியல் பெயர்கள்

research-chemicals

நாம் அன்றாடம் உபயோகிக்கும் பொருட்கள் சிலவற்றின் வேதியியல் பெயர்கள்:

நீர்த்த சுண்ணாம்பு  – Calcium Hydroxide

பிளீச்சிங் பவுடர்      – Calcium Oxychloride

காஸ்டிக் சோடா      –  Sodium Hydroxide

கல் உப்பு                       –  Sodium Chloride

எப்சம்                            – Magnesium Sulphate

ஜிப்சம்                           – Calcium Sulphate

வினிகர்                         – Acetic Acid

பேக்கிங் பவுடர்         – Sodium Bicarbonate

வாஷிங் சோடா        – Sodium Carbonate

வெள்ளை சர்க்கரை- Sucrose