பூமியில் எவ்வளவு ஆழத்திற்கு செல்ல முடியும் ?

குர்ஆன் கூறும் அறிவியல் – 3 விண்வெளிப் பயணம் செல்ல முடியும் என்றும் விண்வெளிப் பயணம் செல்லும் போது இதயம் சுருங்கி விடும் என்றும் சொல்லித் தருகின்ற திருக்குர்ஆன், பூமிக்கு அடியில் மலையின் நீளத்திற்குப் போக முடியாது என்று இவ்வசனத்தில் (17:37) சொல்கின்றது. Advertisements

கணிதத்துறையில் இஸ்லாமியர்களின் பங்கு

கணிதம் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய துறை. அதில் பங்காற்றிய முஸ்லிம்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகம். இங்கு கணிதத்துறையில் முஸ்லிம்களின் மிக முக்கியமான சில பங்களிப்புகளை மட்டும் காண்போம். கணிதத்தின் பிரிவுகளில் முக்கியமானவை நான்கு, அவை எண் கணிதம் (Arithmetic) அட்சர கணிதம் (Algebra) கேத்திர கணிதம் (Geometry) கோணவியல் (Trignometry) இந்த நான்கிலும் முஸ்லிம்களின் பங்களிப்பை ஒவ்வொன்றாக காண்போம்.

குர்ஆன் கூறும் அறிவியல் – 2

திருப்பித் தரும் வானத்தின் மீது சத்தியமாக                                                                                                 திருக்குர்ஆன்  86:11