மூயிளைன் அததீ ஆறற்ல்

மூயிளைன் அததீ ஆறற்ல்:கேப்ம்ரிட்ஜ் பல்லைகககழம் நடதித்ய ஆய்ன்விபடி, எத்ழுதுக்கள் வரிக்சைகிரமம் மாறி, முதல் மறுற்ம் கடைசி எழுதுத்க்கள் சயாரின இடதித்ல் இருதாந்ல் போதும் மற்ற எழுத்க்துகள் முனுன்க்கு பினான்க மாறிருயிந்தாலும், எந்த பிரச்னைசியும் இல்மலால் பக்டிக முடிறகிது.இதக்ற்கு காணரம் மனித மூளை எழுதுத்க்களை தனிதத்னியாக படிப்பக்காமல் சொற்ளாகக படிப்பதே இற்தகு காணரம்.

mindpower

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s